banner4

4 dagers kurs

4 dagers kurs

4 dagerskurset er utviklet med øye for utdanne kursholdere til å gjennomføre et mindre omfattende kursløp for ungdom.

Kursløpet for ungdom har et omfanget som er tilpasset en langhelg eller som del av et lengre ferieopphold med rom for andre aktiviteter også. 

Kurset har blant annet et mål om at kurslederne skal beherske det vi kaller "Flexidmetodikken". Flexidmetodikken er forankret i blant annet psykologiske og sosiologiske teorier og henter sentrale elementer fra Aaron Antonovskys salutogene modell. Intensjonen er å bevisstgjøre deltakerne og utfordre dem til refleksjon både individuelt og i grupper. Gjennom gruppearbeid, lek, rollespill og undervisning får deltakerne nye perspektiver på den verden de møter ute og hjemme.

I utdannelsen av kursledere er målet å dyrke frem en grunnholdning, hvor det vises respekt og toleranse for at hver av kursdeltakerne er i en prosess som går over tid, og at denne prosessen vil gi dem nye perspektiver, uten at ledere kommer med «fasitsvar». Det forutsetter en tillit til kursdeltakernes evne til å lete seg frem til egne svar, en toleranse for innspill som bryter med lederens egne meninger, og trygghet for at det er lov å være «underveis».

Tema:

  • Flexidmetodikk
  • Krysskulturell oppvekst
  • Flytteprosessen
  • Brobygging
  • Rasisme og diskriminering
  • Språk og følelser

Kompetansemål: Ferdigheter til å organisere og gjennomføre et Flexidkurs på 5 tema. Gjennom kurset gis deltakerne opplæring i rollespill, icebreakere og oppgaver.

Det vises til beskrivelse av 2 dagers kurs. 4 dagers kurset vil gå mer i dybden av krysskulturelle ressurser, og hvordan identifisere disse hos ungdom, for å flette sammen deres identitetsopplevelse og bevisstgjøre dem på deres muligheter.

I tillegg vektlegges betydningen av rasisme, diskriminering og fordommer for identitet, tilhørighet og psykisk helse, som en særskilt viktig faktor for tilpasning og akkulturasjonsstress.

Målgruppe: Frivilligsektor, fritidssektoren, aktivitetsbaserte stiftelser 

Antall deltakere: Minimum 12, Maksimum 22

Pris per deltaker: 9600,- per deltaker*

*Tilbudet omfatter 2 instruktører som leder samlingene. Tilbudet omfatter undervisning, workshops, praksis og veiledning. Prisene inkl. mva, lokaler og bevertning på kursdagene.