Velg en side

Kompetanseheving

Stiftelsen Flexid hjelper gjerne til på fagdager, konferanser eller med inspirasjonsforedrag.
Eksempler på tematiske områder er:

Migrasjonsprosessen
Migrasjon er å forflytte seg mellom steder, land og kulturer. Flytting er en stor utfordring. Ved større avstander følger kulturskifte og tilpasningskrav. Følelsesmessige utfordringer kan forstås ved å se på en flytteprosess som faser alle gjennomgår. Bevisstgjøring på slike normale faser og prosesser skaper økt mestring og kan være viktig for tilpasning, språklæring, psykisk helse og livskvalitet.

Interkulturell kommunikasjon og forståelse
Interkulturell kommunikasjon kan defineres som en kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. I krysskulturelt arbeid er det sentralt å se det felles menneskelige, på tvers av kultur og religion. Kultursensitivitet er å ha en god forståelse av hvordan forskjeller kommer til syne og hva disse handler om. Kultursensitivitet innebærer evnen til å anerkjenne forskjeller, forstå disse og gjenkjenne risikofaktorer for negativ utvikling. Gode løsninger ivaretar målsetting om reell integrering – dvs felles arenaer for minoriteter og majoritet.

Krysskulturell oppvekst, ressurser og utfordringer
Barn som vokser opp med flere kulturer har flere kilder til ressurser. De har kunnskap og ferdighet som ofte ikke ses. Et ressursfokus handler også om å anerkjenne utfordringen. Dette handler om å finne fotfeste i en trygg identitet som rommer tilhørighet til flere sett kulturelle verdier og tradisjoner.

Identitet og tilhørighet
Mange krysskulturelle barn og ungdom opplever et krav til å velge identitet og tilhørighet til en gruppe på bekostning av en annen. De møtes av ulike forventninger hjemme og ute som kan være krevende å forholde seg til. Temaet er avgjørende i et flerkulturelt samfunn, hvor tilhørighet til mer enn en kultur kan misforstås som manglende lojalitet til fellesskapets verdier og mål. Tilhørighet til mer enn en livsverden kan true både majoritetens følelse av trygghet og individets følelse av aksept og anerkjennelse.

Psykisk helse og uhelse
Alle temaer knyttet til migrasjon, kulturskifte, identitet og tilhørighet handler om psykisk helse. For flyktninger er det stress knyttet til ankomst og tilpasning i et nytt land, som utgjør den største risikoen – ikke tidligere traumer. Fokuset på traumatiserte flyktninger er viktig. Enda viktigere er fokuset på alle som ankommer til et nytt land, og skal gjennom flytteprosess, tilpasning og integrering. Dette kalles også for akkulturasjons-prosess. Graden av akkulturasjonstress har betydning for fremtidig psykisk helse. Akkulturasjonsstress kan forebygges og dempes gjennom god forståelse og tiltak.

Forebygging av utenforskap
Utenforskap er et ord som kan knyttes både til årsak og konsekvens av en rekke negative livssituasjoner. , som bl.a rus, fattigdom, skole «drop out», psykiske utfordringer og segregering. For mange barn og unge med minoritetstilhørighet, vil flere faktorer kunne sette dem i risiko for utenforskap. Utenforskap er en mulig vei til ekstreme miljøer, ideologisk og religiøst. Den viktigste motvekt mot utenforskap er å styrke identitet, tilhørighet og deltagelse – i en inkluderende kultur, med aksept for forskjellighet.

Foreldrerollen i nytt land
Foreldrerolle er nært knyttet til kulturelle verdier og egne erfaringer av omsorgsstil. Dette utfordres ved flytting til en ny kultur. For å vurdere god omsorg og støtte opp om mestring hos foreldre, er det avgjørende at fagpersoner er kjent med kulturforskjeller og ulike livsverdener for omsorgsatferd. Målet er å anerkjenne foreldres kompetanse og kjærlighet, også når den fremtrer ulik fra norsk foreldre-barn kommunikasjon, samtidig som man utforsker mulighet for endring og utvidelse av synet på barns utvikling.

Ta kontakt for mer informasjon og nærmere dialog om ønsker og behov.

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY