Velg en side

Krysskulturell oppvekst

Cross Cultural Kids (CCK) er en samlebetegnelse for barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Definisjonen på CCK er: «Barn eller ungdom som har levd eller lever i to eller flere kulturelle miljøer i en vesentlig del av barne- og ungdomsårene» (Ruth E. Van Reken). På norsk oversettes Cross Cultural Kids til «Krysskulturelle barn og unge».

Begrepet CCK og krysskulturelle unge har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene, både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjoner, praktikere, forskere, foresatte og unge selv er i økende grad opptatt av betydningen av flerkulturell påvirkning og migrasjon i oppveksten. Det er likevel fremdeles et stort behov for å spre kunnskap om hvordan best støtte unge i deres liv og identitetsprosesser, og om muligheter og dilemmaer som en slik oppvekst kan gi.

En krysskulturell oppvekst innebærer å eksponeres for flere kulturelle referanserammer, minoritetserfaringer og flytting i utviklingsårene. CCK påvirkes for eksempel av ulike språk, verdisett, regler, forventninger og normer. De er vant til å skifte stil og uttrykksform i ulike sammenhenger. Mange opplever selv å migrere mellom land. Andre vokser opp med foreldre og andre familiemedlemmer som har migrert. Disse rammene gjør at CCK tidlig erfarer hvordan det er å være minoritet i et samfunn. De lærer også å leve med sorg og savn.

Barn og unge formes av det de opplever. Kulturmiks, kulturpendling og tapsopplevelser blir gjerne en naturlig del av livet, og dermed en del av dem.

Det er forskjeller mellom unge med krysskulturell oppvekst, men de har også mye til felles. Identitet og tilhørighet er gjerne sentrale temaer i deres liv. Mange med krysskulturell erfaring vil ha tilknytning til alle kulturene sine uten å ha full tilknytning til noen av dem. De vil ofte også kjenne et fellesskap med andre mennesker som har lignende bakgrunn. Ubearbeidede og ubevisste sider ved en krysskulturell oppvekst kan skape utfordringer. Forståelse, anerkjennelse og aktiv bruk av krysskulturelle erfaringer gir bedre psykisk helse og mestring.

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY