Velg en side

Organisering

Flexid-kurs kan organiseres og gjennomføres på mange måter.
Det er viktig at organiseringen av kurset har en god lokal forankring og støtte, som gir mest mulig forutsigbare rammer.

Gjennomføringsmodell avhenger av hvilke rammer og muligheter en har. Det finnes i dag kurs i skoletiden (usk/vgs), på fritiden, boliger for enslige mindreårige m.fl. Kursene drives av kommuner, frivillige organisasjoner, og/eller i et samarbeid mellom disse.

Flexid i skolen
Noen skoler har ansatte (lærere, miljøarbeidere, assistenter) som er sertifiserte, og som i samråd med ledelsen finner plass til kurset i skoletiden. Dette kan gi rom for hyppigere samlinger, og mer tid pr tema. Det anbefales at det legges til rette for samlinger på minst to påfølgende skoletimer. Med en slik løsning blir det mindre tid og anledning til aktiviteter i kurset.

Fritid
Spesielt frivillige organisasjoner har benyttet muligheten til å arrangere Flexid-kurs på fritiden. Kursene legges gjerne til 4-6 helger fordelt over 6-9 måneder. Når det arrangeres på fritiden vil mulighetene for aktiviteter og eventuelt overnattingsturer være større, noe som erfaringsmessig viser seg å være en god kombinasjon. Hvis det er ungdommer det skal arrangeres kurs for anbefales det å benytte nattevakter og finne overnattingssted med mulighet for å hensiktsmessig inndeling av gutter og jenter.

Boliger for enslige mindreårige har ofte andre muligheter for å kunne arrangere turer og overnattinger, og mange har kombinert dette med gjennomføring av kurset med gode erfaringer. Overnattingsturer gir en ramme som gir mulighet til gode samtaler med den enkelte, nærere kontakt mellom voksne og ungdommer, samt opplevelser knyttet til tur, leirstemning og fellesskap som er unikt. For mange deltagere er dette første gang de er med på et slikt leir-konsept, noe som også styrker opplevelse av tilhørighet og inkludering.

Kurs for voksne
Enkelte steder gjøres det nå forsøk på gjennomføring av kurstemaene for voksne deltakere i regi av læringssentre. Dette krever noe tilrettelegging innen enkelte temaer, men erfaringene så langt er at det engasjerer og skaper nyttig refleksjon rundt både egne og barns opplevelser av liv og oppvekst i et nytt land.

Stiftelsen har som målsetting å utvikle foreldre-temaer, slik at kursene er enda bedre tilrettelagt for foreldres behov. Dette handler om å utvikle oppgaver og temaer slik at det styrker foreldres evne til å se barnas krysskulturelle livsverden og kunne støtte identitetsutvikling i lys av denne forståelsen.

Temasamlinger
I Larvik har det i mange år vært arrangert temasamlinger for nybegynnere ved Larvik læringssenter i timeplanen med tolker, for å kunne sikre en god ramme for dialog og refleksjon.
Dette har ikke vært hele Flexidkurs, men flere av temaene i kurset er brukt, i tillegg til en del andre relevante emner, og tilbakemeldingene har vært positive.
En del av tematikken benyttes også flere steder i kompetanseheving av personal/ansatte.

Lederkurs for ungdom
Ungdommer som har gjennomført kursrekken har i enkelte kommuner blitt tilbudt et lederutviklingskurs, og har hatt praksis på kurssamlingene med ansvar for aktiviteter, gruppearbeid og rollespill til kurstemaene. Ungdomslederne får kursbevis og attest etter fullført kurs. Bruken av lederungdommer som rollemodeller har vist seg svært verdifull.

 

 

 

STØTTESPILLERE

2022 © Flexid

Rådgiver Agder

Anne Torhild

omland

anne.torhild@flexid.no

+47 414 23 894

MENY