Velg en side
Oxford Research har evaluert Flexid
november 24, 2019

De første Flexid-kursene så dagens lys i 2001. Nå har Oxford Research ferdigstilt en evaluering av resultatene.

Gjennom årene har vi fått løpende tilbakemeldinger om hvordan Flexid har bidratt til at brikker har falt på plass i ungdommers liv. Stiftelsen har imidlertid savnet en systematisk evaluering av resultatene. Oxford Research har i sin evaluering hatt dybdeintervjuer med et utvalg Flexid-ungdommer og Flexid-kursholdere. De har også gjennomført en spørreundersøkelse blant ungdommer og kursholdere.

Kort fortalt viser evalueringen at Flexid virker. Ungdommene melder blant annet om at Flexid har gitt dem bedre selvtillit, sterkere tilhørighet til Norge og blitt bevisst ressursene som følger av en krysskulturell oppvekst.

 

I hvilken grad er du enig i påstandene?

Kursholderne gir også gode tilbakemeldinger på Flexid-kursene. Blant annet oppgir til sammen 48 prosent av respondentene i svært stor grad eller i stor grad at de bruker Flexid-metodikk/tematikk i sin arbeidshverdag (utover det å holde kurs).

 

Gir Flexid nytte/virkninger utover det holde kurs?

Evalueringen viser samtidig at stiftelsen må utvikle arbeidet med oppfølging og implementering for å hente ut konseptets fulle potensiale. Stiftelsen er bevisst på denne tilbakemeldingen og vil de neste årene prioritere tiltak for å styrke denne delen av arbeidet. Det første tiltaket som planlegges er å arrangere regionale konferanser i Rogaland, Agder og Østlandet. De regionale konferansene skal bli en arena for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging for Flexid-kursholdere.

Evalueringsrapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Flexid i andre kanaler

Flexid er i årenes løp blitt beskrevet og løftet frem i en rekke fagbøker, artikler, rapporter og masteroppgaver.

Fagbøker:

 • Salole, Lill (2018) «Identitet og tilhørighet. Om ressurser og dilemmaer i en krysskulturell oppvekst». Flexid referanser i kap.2 (s. 51-52), kap. 7 (s. 178), kap. 8 (s. 201).
 • Bunting, Mette (2017) Skolesamfunnet. Kap. 8 skriver om erfaringer med Flexid i kombinasjonsklassen i Larvik
 • Aamodt og Hauge (2008) Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Oslo. Universitetsforlaget. Kap. 7

Artikler og rapporter:

 • Under Brua – en kartlegging av unge menn som selger rusmidler på Vaterland (2017). s. 30-31
 • Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Nibr (2016). Kap. 6.5.2
 • Ikke bare tvangsekteskap, IMDi sluttrapport 2014, dedikert kapitel start s. 64.
 • FOKUS, nr. 1 2019
 • FOKUS, nr 4 2014
 • FOKUS, nr 3 2009
 • Voksne for Barn utga i 2017 et veiledningshefte, for foreldre av krysskulturelle barn, som i stor grad bygger på tematikk fra Flexid
 • Årsrapport for Voksne for Barn 2007, Ketil Eide og Leoul Mekononen

Masteroppgaver ved universiteter/høyskoler i Norge:

 • Schandy, K (2013), «Jeg er en påfugl – en studie om krysskulturell ungdom og ett tiltak», Psykol. Inst, UiO
 • Jørgensen, Berit (2011), «Multicultural competence and identity in young immigrants and refugees in Oslo and New York – challenges and Assets»
 • Bakkerud, M (2008), Helse og Sos.fag, «Hvilke muligheter og utfordinger opplever minoritetsungdom på oppvekstarenaer som familie, skole og fritid. Høyskolen i Telemark
MENY