CroppedImage

Senter for mangfoldskompetanse

Senter for mangfoldskompetanse

Med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen DNB tar vi nå det neste utviklingsspranget. Tiden er inne for å videreutvikle samarbeidet mellom kursholdere, ledere, eiere og stiftelsen.

Flexidkonseptet er utviklet i et samspill mellom erfaringsbasert kunnskap og akademisk kunnskap. Tematikkene det jobbes med og metodikken som ligger til grunn bygger på innspill fra krysskulturelle ungdom, deres foreldre, førstelinjen og relevante fagmiljø. Et mål med etableringen og utviklingen av regionale sentre for mangfoldskompetanse er å ivareta og videreutvikle denne koblingen.

Fra det første Flexidkurset ble holdt i 2001 har utbredelsen og anerkjennelsen av Flexidkonseptet vokst jevnt og trutt, og etter etableringen av stiftelsen i 2018 har antallet kursholdere mer enn doblet seg. Hovedvekten av kursholderne er tilknyttet skole, frivillighet, flyktningetjenesten og barnevern. Sertifiseringen av Flexidkursholdere er en omfattende prosess med både undervisning, praksis og veiledning. For mange virksomheter er det en stor investering i tid og ressurser å tilegne seg kompetansen. Etableringen av sentrene er forankret i en evalueringsrapport foretatt av Oxford Research. Et mål er at de regionale sentrene skal videreforedle kompetansen ute i virksomhetene gjennom webinarer og fagsamlinger med fokus på erfaringsutveksling, nettverksbygging og påfyll av fagkunnskap. 

For å lykkes fullt ut, vil vi, utover å styrke kontakten med kursholderne, søke samarbeid med virksomhetsledere og eiere for å sikre forankring og langsiktig strategisk satsing på en ressursorientert tilnærming i integrerings, brobygger- og levekårsarbeidet. Det er et mål at sentrene bidrar til en bærekraftig satsing i førstelinjen og effektiv bruk av Flexidkompetansen.

Stiftelsen Flexids ambisjon er at Flexidkurs skal bli et nasjonalt tilbud for ungdom uavhengig av hvilken kommune de vokser opp i. Stiftelsen har i dag sertifisert kursholdere til i overkant av 40 kommuner. Utover tilbud om sertifisering, tilbyr stiftelsen foreldrekurs, foredrag og dagsseminarer. Vi var også del av en nasjonal pilot på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, hvor Flexid ble sett i sammenheng med de nye lærerplanene. I piloten ble det gitt det kurstilbud til krysskulturelle ungdom og deres viktige andre – det vil si foreldre/foresatte, ungdom med norske røtter og alle ansatte ved skolen/fritidstilbudet. Sentrene vil få en viktig rolle i å videreføre satsingen etter endt pilotperiode.

Ambisjonen til stiftelsen er å skape et nasjonalt nettverk av sentre. Med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebankstiftelsen DNB på laget er vi nå klare for å etablere et senter i Kristiansand med ansvar for Agder, et senter Skien med ansvar for Vestfold og Telemark og et senter i Oslo med ansvar for Oslo og omkringliggende kommuner. 

Vi utfordrer løpende andre Sparebankerstiftelser, fond og offentlige aktører til å bli del av satsingen. Med nærmere 500 kursholdere fordelt rundt om i landet og 1000-vis av krysskulturelle ungdom og foreldre som allerede har fått et Flexidtilbud, ønsker vi også å invitere universiteter, høgskoler og andre fagmiljø til ytterligere å styrke kunnskapsgrunnlaget for ressursorienterte tilnærminger til å løse utfordringer i samfunnet. Nye lærerplaner, ny integreringslov og barnevernsreformen aktualiserer kunnskapsbehovet.