banner3

Interkulturell kommunikasjon og forståelse

Interkulturell kommunikasjon og forståelse

Interkulturell kommunikasjon kan defineres som en kommunikasjon mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. I krysskulturelt arbeid er det sentralt å se det felles menneskelige, på tvers av kultur og religion. Kultursensitivitet er å ha en god forståelse av hvordan forskjeller kommer til syne og hva disse handler om. Kultursensitivitet innebærer evnen til å anerkjenne forskjeller, forstå disse og gjenkjenne risikofaktorer for negativ utvikling. Gode løsninger ivaretar målsetting om reell integrering – dvs felles arenaer for minoriteter og majoritet.