banner5

Visjon

Visjon

Til grunn for alt vi gjør i Stiftelsen Flexid ligger visjonen om likeverd og like muligheter. I vår optikk trenger noen noe ekstra for å få de samme mulighetene som andre til å leve et aktivt familie- og samfunnsliv.

Mennesker trenger tilhørighet. Vi trenger å høre til i familien, blant venner og i samfunnet. Motsatsen til tilhørighet er utenforskap. Utenforskap kan lede til ensomhet, psykiske og fysiske plager og fattigdom. I ytterste konsekvens kan utenforskap lede til selvmord, kriminelle løpebaner og radikalisering.

I Stiftelsen Flexid jobber vi med krysskulturelle unge, deres foresatte og majoritetssamfunnets møte med dem. Krysskulturelle unge omfatter alle som vokser opp med påvirkning fra flere samfunn og kulturer, herunder nasjonale minoriteter, internasjonalt adopterte, barn av foreldre med innvandrer- og flyktningbakgrunn, barn som har foresatte fra forskjellige land m.fl.

Tre frem. Tre frem i hjemmet. Tre frem på skolen. Tre frem i samfunnet. Flexid står for fleksibel identitet. Gjennom Flexid oppdages ressursene og mulighetene som følger av et liv i og mellom to kulturer. I Flexid bygger vi for å fremme selvinnsikt, selvverd, selvtillit og tillit til samfunnet. I fellesskap med «viktige andre» får unge og foresatte et rom til å utforske utfordringer og dilemmaer i hverdagslivet, ord og begreper på sitt indre liv og oppdage iboende egenskaper som kan åpne dører til et aktivt familie- og samfunnsliv.

Gi plass. Gi plass i hjemmet. Gi plass på skolen. Gi plass i samfunnet. Skal noen tre frem, må andre gi plass. Norge er i løpet av en generasjon gått fra å være et utpreget monokulturelt samfunn til å bli et flerkulturelt samfunn. Mennesker beveger seg mer enn noensinne på kryss og tvers av landegrenser og kulturer. Migranter tar med seg andre verdier, tradisjoner og handlingslogikker. UH-sektoren trenger nye perspektiver, kompetanse, verktøy og utdanningsprogrammer til å møte den nye hverdagen. Krysskulturelle unge trenger trygge rammer til å utforske sin identitet og tilhørighet. Foresatte trenger veiledning for å bli gode rollemodeller for sine barn i en ny kontekst. Tjenesteapparatet trenger nye verktøy til å møte og inkludere mennesker med andre normer, verdier og tradisjoner. Samfunnet trenger rollemodeller og stemmer som bygger broer og viser verdien av det flerkulturelle samfunnet.