banner1

Krysskulturelle liv

Krysskulturelle liv

«Parents adapt, children absorb.»

 

Matt Neigh, Executive director, Interaction International 

Cross Cultural Kids (CCK) er en samlebetegnelse for barn og unge som vokser opp med flere kulturer. Definisjonen på CCK er: «Barn eller ungdom som har levd eller lever i to eller flere kulturelle miljøer i en vesentlig del av barne- og ungdomsårene» (Ruth E. Van Reken). På norsk oversettes Cross Cultural Kids til «Krysskulturelle barn og unge».

Begrepet CCK og krysskulturelle unge har fått stadig mer oppmerksomhet de siste årene, både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjoner, politikere, praktikere, forskere, foresatte og unge selv er i økende grad opptatt av betydningen av flerkulturell påvirkning og migrasjon i oppveksten. Det er likevel fremdeles et stort behov for å spre kunnskap om hvordan best støtte unge i deres liv og identitetsprosesser, og om muligheter og dilemmaer som en slik oppvekst kan gi.

En krysskulturell oppvekst innebærer å eksponeres for flere kulturelle referanserammer, minoritetserfaringer og flytting i utviklingsårene. CCK påvirkes for eksempel av ulike språk, verdisett, regler, forventninger og normer. Flere er for eksempel  vant til å skifte stil og uttrykksform i ulike sammenhenger. Mange opplever selv å migrere mellom land. Andre vokser opp med foreldre og andre familiemedlemmer som har migrert og/eller har språk og erfaringer de ikke har tilgang på. Disse rammene gjør at en del CCK tidlig erfarer hvordan det er å være minoritet i et samfunn, og kanskje også i egen familie. 

Barn og unge formes av det de opplever. Kulturmiks, kulturpendling og tapsopplevelser blir gjerne en naturlig del av livet, og dermed en del av dem.

Det er forskjeller mellom unge med krysskulturell oppvekst, som hvor aktivt de har en reell krysskulturell påvirkning, men de har ofte også mye til felles. Identitet og tilhørighet er gjerne sentrale temaer i deres liv. Mange med krysskulturelle erfaringer vil ha tilknytning til alle kulturene sine uten å ha full tilknytning til noen av dem. De vil til stadighet måtte forholde seg til at andres antakelser om deres tilhørighet ikke stemmer. De vil ofte også kjenne et fellesskap med andre mennesker som har lignende bakgrunn. Ubearbeidede og ubevisste sider ved en krysskulturell oppvekst kan skape utfordringer. Bevisstgjøring, anerkjennelse og anvendelse av krysskulturelle erfaringer gir bedre grunnlag for livsmestring og god psykisk helse.