1bilde9

Presentasjon av Flexid

Flexid er et kursopplegg for ungdom med flerkulturell oppvekst i Norge og har som mål å bevisstgjøre barn og unge på egne ressurser.

Fokuset i kursene er rettet mot ungdommenes opplevelser av egen identitet, og hvordan denne kan være omskiftelig, avhengig av samspillet med omgivelsene som familie, skole og venner. Navnet Flexid  henspiller på det å ha en fleksibel identitet.