Fagbøker: Aamodt og Hauge (2008)

Fagbøker: Aamodt og Hauge (2008)

Familielæring og andre modeller innenfor flerkulturelt pedagogisk arbeid. Oslo. Universitetsforlaget.

Denne boka tar for seg ulike tilnærminger til flerkulturell pedagogisk praksis. Redaktørene ønsker å løfte fram nye måter å arbeide på som for eksempel familielæring, et forholdsvis nytt felt innenfor det migrasjonspedagogiske området i Norge. I boka gis det derfor en teoretisk innføring i denne tilnærmingen, og det gis eksempler på hvordan tenkningen kan omsettes i praksis. I tillegg fokuseres det i denne boka på andre måter å arbeide på i skoler og barnehager som tar utgangspunkt i at minoritetsbefolkningen er ressurser i fellesskapet og der barn/elever/voksne bidrar til utvikling hos hverandre. I kapitell 7 presenteres erfaringer med Flexid.