NAKMI, 3/2009

NAKMI, 3/2009

Ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn – muligheter og utfordringer, Erfaringer og refleksjoner fra kurset FLEXid,

Hentet fra leserveiledningen innledningsvis i rapporten:

Det er viktig å presisere at denne rapporten ikke er en evalueringsrapport av hele kurset FLEXid. Den gir heller ikke et utfyllende bilde av FLEXid, hverken når det gjelder temaene kurset tar opp, eller filosofien bak. De som ønsker å vite mer om FLEXid og filosofien til kurset, må henvende seg til Norskskolen i Larvik der kurset er utviklet. FLEXid har copyright på sitt kursmateriell, og det kreves opplæring for å bruke kurset og kurspakken. Rapporten kan derfor ikke brukes som en brukermanual for å drive FLEXid kurs.

Hensikten med denne rapporten er å videreformidle gode erfaringer fra en evaluering som ble foretatt av deler av kurset, fordi erfaringene jeg gjorde ved å følge utvalgte kursdager har overføringsverdi til andre typer samlinger med minoritetsfokus. De gode erfaringene fra evalueringen av kurset blir diskutert i teksten, og oppsummeres som s. k. «TIPS» på slutten av hvert tema som behandles. Disse vil forhåpentligvis være til inspirasjon og nytte for andre som driver kurs for denne målgruppen. Jeg har også på egne vegne gitt innspill til oppgaver og ideer som ikke springer ut fra de dagene jeg observerte FLEXid, men som forhåpentligvis også kan komme til nytte for kursholdere som allerede driver kurs, eller skal starte opp kurs for denne målgruppen. Disse står også under «TIPS», og det framgår av den forutgående teksten hva som er rapportens egne tips. I tillegg gjenspeiler rapporten mine faglige refleksjoner rundt noen av temaene som ble behandlet de utvalgte dagene jeg observerte kurset. De fleste av disse temaene vil være gjenkjennelige for alle som på en eller annen måte arbeider med ungdom i denne målgruppen.

Last ned rapporten her