Oxford Research 2019

Oxford Research 2019

Evaluering av Flexid foretatt av Oxford Reserach

Hentet fra innledende kapitel:

Dette er en evaluering av et kurskonsept – Flexid, som er rettet mot barn og unge med flerkulturell oppvekst. På individnivå skal kursene gi de enkelte deltakerne økt bevissthet om egen identitet, ressurser, muligheter og valg i møte med ulike utfordringer. På et samfunnsnivå har kursene som mål å være et forebyggende tiltak blant annet for å motvirke sårbarhet mot psykiske problemer, konflikter i hjem og samfunn, og manglende tilhørighet.

Kursene ble første gang gjennomført i 2001 og har over tid vært i utvikling. I dag er Flexid organisert som en stiftelse og det er Stiftelsen Flexid som har vært oppdragsgiver for evalueringen.

Kurskonseptet til Flexid er todelt. På den ene siden er det kurs som retter seg mot ungdom, på den andre siden holdes kurs som tar sikte på å utdanne nye kursholdere. Begge kursene, det vil si kurs til ungdom og sertifiseringskursene er gjenstand for vår vurdering.

Gjennom mange år har kurskonseptet mottatt gode tilbakemeldinger fra deltakere, kursholdere og tilgrensende tjenestetilbydere, men har aldri blitt eksternt evaluert. Med den bakgrunn skal evalueringen bidra til å dokumentere resultater og måloppnåelse, samt undersøke hva som eventuelt kan forbedres og utvikles. Basert på Flexids kunnskapsbehov, har evalueringen tatt utgangspunkt i tre overordnede problemstillinger som berører henholdsvis implementering, effekt og bærekraft:
• Implementering; hva er erfaringene med implementering og gjennomføring av Flexid-kurs i etterkant av sertifisering.
• Effekt; I hvilken grad bidrar Flexid til endret adferd i målgruppen for Flexid-kurs?
• Bærekraft; I hvilken grad bidrar Flexid til endret praksis i virksomheter som har sertifiserte kursholdere?

Oxford Research har benyttet to konseptuelle tilnærminger for å belyse kursenes implementering, effekt og bærekraft, nemlig programkvalitet og gjennomføringskvalitet.

Programkvaliteten sier blant annet noe om hvordan kurset er bygd opp (lengde, omfang etc.), hvordan kurset er knyttet til deltakernes arbeidsplass og egen praksis og hvordan det er lagt opp til at deltakerne skal dele erfaringer og lære av hverandre under og etter kurset.

Gjennomføringskvaliteten handler blant annet om hvordan deltakerne opplever kurstilbudet og hvilke forventninger de har, og hvilke erfaringer de gjør seg. Relevant med tanke på å vurdere gjennomføringskvaliteten er også spørsmål om i hvilken grad deltakerne er tilfredse med kvaliteten på kurset og i hvilken grad deltakerne anvender innsiktene fra kurset i egen organisasjon.

Last ned rapporten her