CroppedImage

Sertifisering

Sertifisering

Flexid står for fleksibel identitet, og er et kurskonsept for personer som vokser opp krysskulturelt. En sertifisering i Flexid gir kompetanse til å avholde Flexidkurs, samt bruke verktøyene individuelt og i grupper. Sertifiserte kursledere gis adgang til Flexids store nettverk av kursledere via seminarer, webinarer, fag- og nettverkssamlinger regionalt og nasjonalt.

Tentative datoer for oppstart av sertifisering i Flexid, vår/høst 2024 er:

Sted Samling 1 Samling 2 Samling 3
Oslo 1 - (høst) 3.-5. september 12.-14. november 21.-23. januar
Sandnes 17.-19. september 19.-21. november 21.-23. januar
Kristiansand 26.-28. november 4.-6. februar 18.-20. mars
Porsgrunn 15.-17. oktober 3.-5. desember 25.-27. februar
Sarpsborg* 8.-10 oktober 11.-13. desember 11.-13. februar

* Sertifisering i Sarpsborg er forbeholdt deltakere som har klarert deltakelse med egen leder i Sarpsborg kommune/Sankt Marie Læringssenter.

For å bli godkjent Flexidkursleder må det gjennomføres en sertifisering. Sertifiseringen er en omfattende opplæring, og består av 3 x 3 dagers undervisning med praksisgruppe og veiledning innimellom. En presentasjon av tema og læringsmål i Flexid finner du nederst på denne siden.

Forankring og kostnader

Vi vet at det er en større investering i tid og ressurser for arbeidsgiver å sende sine ansatte/frivillige på sertifisering. Det er derfor viktig at kandidatenes deltagelse er forankret både organisatorisk, strategisk og økonomisk hos nærmeste leder, for å sikre nødvendig kontinuitet og prioritering.

Sertifisering av en Flexidkursleder koster 29 000,- kroner ekskl.mva for virksomheter registrert i momsregisteret, mens det koster 20 000,- kroner ekls.mva for virksomheter som ikke er registeret (typisk frivillig virksomhet). Kursavgiften inkluderer:

 • 9 dagers undervisning inkludert kaffe/te, frukt, lunsj og mellommåltid
 • Kursmanual med tilhørende materiell og digitale ressurser
 • Oppfølging og veiledning gjennom sertifiseringsløpet
 • Etter endt sertifisering «eier» kandidaten kompetansen, og står fritt til å anvende den i sitt daglige arbeid med ungdom, foreldre og kollegaer.   
 • Sertifiserte kursholdere flettes inn i Flexids nettverk av kursholdere, og vil løpende få tilbud om seminarer, webinarer, nettverkssamlinger o.a. kompetansehevende tiltak.

Har du kvalifikasjonene til å bli en Flexidkursleder?

Ungdommene trenger rollemodeller som de kan identifisere seg med. Interesse, engasjement, positiv holdning, innlevelse og omsorg er viktige personlige egenskaper i en Flexidkursleder. Krysskulturell egenerfaring er ønskelig, men ikke en forutsetning. Slik egenerfaring kan for eksempel være:

 • Migrasjonsbakgrunn
 • Tokulturelle parforhold
 • Utenlandsoppvekst
 • Erfaring fra utenlandsopphold, kulturskifte og flytting
 • Foreldre av ulik nasjonalitet
 • Internasjonal adopsjonsbakgrunn
 • Tilknytning til urfolk eller nasjonal minoritet

Uansett bakgrunn er kandidatenes personlige egenskaper og egnethet i møte med ungdommene avgjørende for hvorvidt man lykkes med et Flexidkurs.

Nøkkelinformasjon om sertifiseringen:

 • Sertifiseringen er i alt 9 dager fordelt over 3 x 3 dager i en periode på 6-8 måneder
 • Sertifiseringen gir grundig opplæring innen 12 tematiske områder.
 • Basis i opplæringen er kursmanual, håndbok, metodiske hjelpemidler, samt praktiske øvelser.
 • For å bli sertifisert kursholdere må det gjennomføres et Flexidkurs på en praksisgruppe mer eller mindre parallelt med opplæringen. I praksis perioden skal det sendes inn logger til godkjenning for hver gjennomført samling. Det er også mulig å følge sertifiseringsløp uten praksis. Da vil deltakeren etter den siste samlingen få utstedt et kompetansebevis.
 • For å gjennomføre Flexidkurs forutsettes det to sertifiserte kursholdere. Det anbefales at det meldes på minimum to deltakere fra hver virksomhet til et sertifiseringsforløp, men det er ikke en forutsetning. Dersom det finnes andre sertifiserte kursholdere i området, vil praksisen kunne gjennomføres sammen med denne. Ta kontakt med stiftelsen for tips om dette ved behov.
 • Sertifiseringsbevis blir utstedt på bakgrunn av fullført sertifisering samt godkjente logger.
 • Alle sertifiserte kursholdere blir del av Flexidnettverket og får oppfølging etter behov.

Per i dag arrangeres sertifiseringene i Sandnes, Kristiansand, Skien, Oslo og Bodø, men nedslagsfeltet er hele Norge, og sertifiseringen vil kunne arrangeres andre steder i landet dersom deltakerantallet er stort nok.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på post@flexid.no.

Mål i sertifiseringens 12 tema

Tema Mål med temaet
1. Identitet og tilhørighet
 • Reflektere over egen identiet
 • Få et bevisst forhold til hva som har formet deres identitet
 • Kunne eksemplifisere noe som gjør at de føler tilhørighet
 • Se verdien i å være «både-og», og ikke føle seg presset til å velge enten/eller
2. CCK – cross cultural kids (krysskultur elle barn)
 • Kjenne til begrepet CCK
 • Bli kjent med ulike former for krysskulturell oppvekst
 • Se egen identitet og krysskulturelle erfaringer som ressurs og mulighet
 • Anerkjenne utfordringer ved en fleksibel, krysskulturell identitet og tilhørighet
3. Brobygger
 • Forstå at forskjellen på kulturer handler om både de store forskjellene (regler, lover, systemer) og de små forskjellene man ikke tenker på (sosiale koder, ansiktsuttrykk, mimikk, kroppsspråk)
 • Kunne konkretisere noen eksempler på kulturforskjeller og sosiale koder (regler som ikke står skrevet noe sted, men som «alle» kan) gjennom variasjon i uttrykk, gester/kroppsspråk og utsagn
 • Kunne reflekter over egne og andres vaner, koder, skikker og tradisjoner
 • Se at egne erfaringer kan brukes som en ressurs i nåtid og framtid
 • Gis tro og trygghet på egne ressurser og muligheter som brobygger
4. Flytteprosessen
 • Få kunnskap om de vanligste årsakene til migrasjon
 • Bli bevisst hva som påvirker følelsen av tilhørighet og trivsel der man vokser opp
 • Lære om vanlige reaksjoner på flytting (tanker, følelser, kropp)
 • Få anerkjennelse og normalisering av savn og sorg
 • Dele minner og finne «skjulte ferdigheter i en trygg ramme
5. Fordommer og rasisme
 • Bli bevisst på at fordommer er noe alle har
 • Utforske forskjellene på fordommer, rasisme og diskriminering
 • Få et bevisst forhold til egne fordommer og egne rasistiske tanker
 • Finne strategier på å møte fordommer og rasisme
 • Utvide begrepene for å beskrive negative erfaringer og barrierer
 • Bli bevisst mulighetene til å endre egne og andres fordommer og rasisme
6. Kjønn – roller og forventninger
 • Få forståelse for ulike syn på omsorg og oppdragelsesverdier
 • Lære om kollektivistiske og individualistiske samfunnsmodeller og verdisett
 • Få økt bevissthet om roller og forventninger i eget liv
 • Bevisstgjøring på sosial kontroll – både andres og egen
 • Kjenne på egne følelser knyttet til andres valg og verdier
7.«Norsk nok»
 • Jobbe med fortellingen om seg selv, som en fleksibel fortelling
 • Forså forskjellen på «tilhørighet» og «tilpasning». Hva skaper tilhørighet og utenforskap? Hva kan jeg selv gjøre og hva kan andre bidra med? 
 • Bli bevisst på hva som menes med «innenforskap» og «utenforskap». Hva er det og hvordan skapes det? Hvordan kan jeg bidra? 
 • Reflektere over det vi kaller «prisen for tilhørighet» - både i minoritets- og i majoritetssamfunnet. Hva må jeg skjule, velge, vise, mene osv. 
 • Anerkjenne forskjellen på «å velge å være…» og «å få lov til å være…». Hvem stopper eller hindrer deg i å være deg selv? Hvem eller hva hindrer deg i å være «norsk»? Hvorfor er det viktig å være «norsk»? Hvorfor ikke? Bli bevisst på hvordan man selv kan gjøre det vanskelig for andre. «norsk»?
 • Forstå hva det vil si å være dobbelsosialisert i flere kulturelle normer og verdier
 • Få verktøy til å bli trygg i sin krysskulturelle identitet
8. Typisk.!
 • Skape bevissthet om hvorfor generaliseringer oppstår
 • Øke forståelsen for andres måte å vurdere på
 • Øke forstpelsen av noen områder i mange nordmenns «trivselskart»
 • Øke bevissthet og forståelse for egne og andres verdier ved hjelp av kollektivistisk og individualistisk forklaringsmodell
 • Bevisstgjøre på verdien av egne erfaringer og kunnskap i møte med andres behov
 • Bevisstgjøre på egen rolle som brobygger i møte med andre
9. Språk og følelser
 • Forstå krysskulturell språkutvikling
 • Forstå sammenhengen mellom språk, følelser og kulturelle verdier
 • Skape økt forståelse for hvor lang tid det tar å lære og fungere på et nytt språk
 • Forstå hva norske banneord og skjellsord betyr
 • Forstå at banneord/skjellsord er knyttet til følelser, og dermed gir ord forskjellig mening i ulike språk og kulturer
10. Jeg i møte med andre
 • Kjenne til at det finnes ulike stiler å nærme seg andre på
 • Kjenne til Berrys strategier for kulturtilpasning og forstå begrepene som brukes
 • Ha reflektert over egne holdninger og verdier
11. Kjønn – frihet og begrensninger
 • Bevisstgjøre om ulike mål og verdier innenfor ulike oppdragelsestradisjoner
 • Reflektere rundt skam, skyld, ære og verdighet i ulike samfunn; hvordan skam skapes, sunn og usunn skyldfølelse
 • Bevisstgjøre på hvordan det er å være minoritet i minoriteten, herunder f.eks ha en annen seksuell legning. Hvordan det oppleves å være en «dobbel» minoritet
 • Bevisstgjøre rundt temaet vold i nære relasjoner
 • Reflektere rundt temaet sosial kontroll; egen og andres rolle
12. Dilemmaer, valg og fremtid
 • Gi kunnskap og bevisstgjøring om ulike måter å velge, tenke, argumentere og handle på i ulike kulturer
 • Bevisstgjøring på eget ståsted til ulike verdier
 • Bruke deres flerkulturelle kompetanse i praktiske gruppeoppgaver
 • Fokuserer på mulighetene videre