banner4

2 dagers kurs

2 dagers kurs

En innføring i grunnleggende Flexidtematikk og -metode.

Kurset er utviklet for å nå deg som har krysskulturelle unge og deres foreldre som en del av din arbeidshverdag, men fortrinnsvis gjennom konsultasjoner, veiledning og uformelle drop-ins.

Kurset gir blant annet en innføring i det vi kaller "Flexidmetodikken". Flexidmetodikken er forankret i blant annet psykologiske og sosiologiske teorier og henter sentrale elementer fra Aaron Antonovskys salutogene modell. Intensjonen er å bevisstgjøre deltakerne og utfordre dem til refleksjon både individuelt og i grupper. Gjennom gruppearbeid, lek, rollespill og undervisning får deltakerne nye perspektiver på den verden de møter ute og hjemme.

I utdannelsen av kursledere er målet å dyrke frem en grunnholdning, hvor det vises respekt og toleranse for at hver av kursdeltakerne er i en prosess som går over tid, og at denne prosessen vil gi dem nye perspektiver, uten at ledere kommer med «fasitsvar». Det forutsetter en tillit til kursdeltakernes evne til å lete seg frem til egne svar, en toleranse for innspill som bryter med lederens egne meninger, og trygghet for at det er lov å være «underveis».

Tema:

  • Flexidmetodikk
  • Krysskulturell oppvekst
  • Flytteprosessen

Kompetansemål:. Kurset gir en innføring i «flexidmetodikk» - en tilnærming til menneskemøter som vi mener er anvendbart i alle sammenhenger, men av særlig betydning for krysskulturelle møter. Metodikken tar utgangspunkt i:

  • anerkjennelse av den andres ressurser, erfaringer og kunnskap
  • inviterer til refleksjon, for bevisstgjøring på egne ressurser, holdninger og erfaringer
  • gir forventning om gjensidig læring i utveksling av ulike livsverdener 
  • tillit til at tilpasning, holdningsendring og bevisstgjøring tar tid

Kurset vil også gå mer i dybden på hva en krysskulturell oppvekst og identitetsutvikling innebærer, og hvorfor dette er relevant kunnskap for alle som skal møte og inkludere barn og unge med krysskulturelle ressurser og dilemmaer.

Målgruppe: Første og andre linjen i tjenesteapparatet, frivilligsektor og næringslivet.

Antall deltakere: Minimum 15, maksimum 30. 

Pris: 2800,- per deltaker* 

*Tilbudet omfatter 2 instruktører som leder samlingene. Tilbudet omfatter undervisning og workshops,. Det er ikke mva på kursene.