1bilde9

Kurspilot på oppdrag fra Udir

Kurspilot på oppdrag fra Udir

I samarbeid med Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) har Stiftelsen Flexid blitt tildelt et nytt og spennende prosjekt på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Oppdraget har som tittel: «Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst».

Kurspiloten er i hjerte av Flexidkonseptet. I bakgrunnen for utlysningen skriver Udir:

«Å bli akseptert og føle tilhørighet er viktig for alle mennesker. For å kunne ha et godt liv trenger barn og unge å være en del av et fellesskap. Å ha en sosial tilhørighet er også viktig for en god helse og et trygt liv.

Det er mye positivt som kan knyttes til det å ha en flerkulturell oppvekst. Det kan være erfaringer som er viktig både for dem det gjelder og for det norske samfunnet. Flerkulturelle erfaringer kan også innebære at man har kompetanse som behøves for å løse de utfordringer som vi møter globalt.

Unge med en flerkulturell oppvekst kan likevel oppleve å streve mer med egen identitet og tilhørighet enn andre unge. Det kan være spørsmål om hva de tenker om seg selv og hvordan de kommuniserer utad hvem de er. Hvilke fellesskap man tilhører og hvordan man framstår overfor andre er spørsmål unge er opptatt av. Alle kan oppleve et krysspress fra omgivelsene. Forventninger fra andre og egne erfaringer påvirker de unge. Selvforståelsen utvikles gjennom dialog og samspill med andre.»

Mål for kurspiloten

Pilotens målsetning er å fremme samhørighet til fellesskapet og forebygge ekskluderende motsetninger i samfunnet. Piloten skal videre kunne tilpasses ulike lokale kontekster og skal utprøves både skole og fritid.

I tilbudet som vant frem i anbudet er ambisjonen å samarbeide med tre skoler og ett fritidstilbud. Det jobbes i øyeblikket med å lande samarbeidspartnere i Rogaland, Agder, Telemark og Oslo.

Udir stiller krav til at oppdragets resultater dokumenteres. Oxford Research har tidligere foretatt en tilbakeskuende evaluering på oppdrag fra stiftelsen. I piloten vil Flexidkonseptets resultater bli ytterligere dokumentert, men denne gangen gjennom å følge ungdommer i kursprosessen, samt implementeringen av kurskonseptet i skole og fritidstilbudet.

Samarbeid med Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)

Stiftelsen har inngått et samarbeid SIK for å løse oppdraget. SIK er en del VID Vitenskapelige høgskole som har studiesteder i Stavanger, Sandnes, Bergen, Oslo og Tromsø. SIKs hovedoppdrag i prosjektet er å dokumentere gjennomføring av prosjektet, men inngår også med forskerkompetanse i faggruppen som skal videreutvikle Flexidkonseptet.

Videreutvikling av Flexidkonseptet

Flexidkonseptet bygger på 20 års erfaring fra arbeid med flerkulturelle ungdommer. Etter stiftelsen etablering i 2018 er verktøy og metodikk blitt oppdatert og faglig forankret.

Flexidkursene har frem til i dag vært sentrert rundt krysskulturelle ungdommers ressurser, muligheter og utfordringer. Sentralt i deres identitetsutvikling er krysspresset i de opplever fra hjem og omverden. I kurspiloten skal konseptet utvikles til også å omfatte ungdommenes hverdagsrelasjoner. I skole sammenheng skal det jobbes frem kursmoduler for klassefellesskapet, skolens lærere/ansatte og foreldre/foresatte. I fritidstilbudet blir det ungdomsfellesskapet i aktiviteten, ansatte og foreldre/foresatte som blir omfattet av konseptet.

Støtte skolene i arbeidet med nye fagplaner

Verdier og prinsipper i overordnet del av læreplanen vil være viktige i arbeidet med piloten. Det er et konkret mål at kurspiloten skal kunne støtte skolene i arbeidet med nye fagplaner. SIK blir i denne sammenheng en særlig viktig medspiller vi ser frem til å samarbeide med.

Oppdraget har en budsjettramme på en million. Tidsrammen for gjennomføringen av prosjektet er ett år.

Vi takker Udir for tilliten og ikke minst vår viktigste støttespiller, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som har vært avgjørende for at stiftelsen er kommet i posisjon til å være med i anbudsrunden.