CroppedImage

Regionale hubber under utvikling

Regionale hubber under utvikling

Med støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen SR-Bank tar vi nå det neste utviklingsspranget. Tiden er inne for å videreutvikle samarbeidet mellom stiftelsen og sertifiserte kursledere, deres overordnede og eiere.

Flexidkonseptet er utviklet i et samspill mellom erfaringsbasert kunnskap og akademisk kunnskap. Tematikkene det jobbes med og metodikken som ligger til grunn bygger på innspill fra krysskulturelle ungdom, deres foreldre, førstelinjen og relevante fagmiljø. Et mål med etableringen og utviklingen av regionale de regionale hubbene er å ivareta og videreutvikle denne koblingen.

Fra det første Flexidkurset ble holdt i 2001 har utbredelsen og anerkjennelsen av Flexidkonseptet vokst jevnt og trutt, og etter etableringen av stiftelsen i 2018 har antallet kursledere mer enn doblet seg. Hovedvekten av kurslederne er tilknyttet skole, frivillighet, flyktningetjenesten og barnevern. Sertifiseringen av Flexidkursledere er en omfattende prosess med både undervisning, praksis og veiledning. For mange virksomheter er det en stor investering i tid og ressurser å tilegne seg kompetansen. Etableringen av hubbene er forankret i en evalueringsrapport foretatt av Oxford Research. Et mål er at de regionale hubbene skal videreforedle kompetansen ute i virksomhetene gjennom webinarer og fagsamlinger med fokus på erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig påfyll. 

For å lykkes fullt ut, vil vi, utover å styrke kontakten med kurslederne, søke samarbeid med virksomhetsledere og eiere for å sikre forankring og langsiktig strategisk satsing på en mestringsorientert tilnærming i integrerings, brobygger- og levekårsarbeidet. Det er et mål at hubbene bidrar til en bærekraftig satsing i førstelinjen og effektiv bruk av Flexidkompetansen.

Stiftelsen Flexids ambisjon er at Flexidkurs skal bli et nasjonalt tilbud for ungdom uavhengig av hvilken kommune de vokser opp i. Stiftelsen har i dag sertifisert kursledere til i overkant av 40 kommuner. Utover tilbud om sertifisering, tilbyr stiftelsen foreldrekurs, foredrag, workshops og kortere kurs. Vi var også del av en nasjonal pilot på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, hvor Flexid ble sett i sammenheng med de nye lærerplanene. I piloten ble det gitt det kurstilbud til krysskulturelle ungdom og deres viktige andre – det vil si foreldre/foresatte, ungdom med norske røtter og alle ansatte ved skolen/fritidstilbudet. Hubbene vil få en viktig rolle i å videreføre satsingen etter endt pilotperiode.

Ambisjonen til stiftelsen er å skape et nasjonalt nettverk av hubber. Med Sparebankstiftelsene Sør, DNB og SR-Bank på laget, vil det nå være regional oppfølging i kystbeltet fra Rogaland til Oslo.